ค้นหา

 
Found: 2

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่

กรณีจดทะเบียนหย่ากับชาวญี่ปุ่ ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่ ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่ ... ... ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 9. แล้วไปแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-หย่า (คร.22) ที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

การจดทะเบียนหย่าตามกฏหมายไทย

หากต้องการจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน 2... ... และสำเนาทะเบียนสมรส หากมีบุตรด้วยกั และบุตรมีสัญชาติไทย กรุณาเตรียมสูติบัตรบุตรมาด้วย ... ... หนังสือเดินทางฉบับจริง สำหรับชาวญี่ปุ่ กรุณาเตรียมใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่ ... ... สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ...
  relevance date