ค้นหา

 
Found: 19

นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอาหารและสินค้าเกษตร เนื่องจากไทยกับจังหวัดชิบะมีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมเหมือนกัน ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือนายกเทศมนตรีฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ ...

นโยบายข้าวภาครัฐของญี่ปุ่น

... โดยในระหว่างนี้จะทำการสำรวจ ศึกษาและพิจารณาต่อไป 3. รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังสนับสนุนให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2558 โดยจัดตั้งกองทุนสำหรับสนับสนุนเงินพิเศษให้กับอำเภอที่สามารถรวบรวมที่ดินจำนวนมากให้ธนาคารเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าไปดำเนินการ ...
15/08/2014

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่น 37 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... การที่ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้านเกษตรก็จะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร โดยปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะ Smart Farming โดยใช้นวัตกรรมทำให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ใช้หุ่นยนต์ ...

สัมมนาการส่งเสริมการลงทุนจาก ตปท. ใน จ.โทจิกิ

... ร้อยละ 31 / บริการ ร้อยละ 18.9 / อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 12.6 / การค้าปลีกและการกระจายสินค้า ร้อยละ 10.5 / เกษตรกรรม ร้อยละ 1.9 และอื่น ๆ ร้อยละ 19.9 โดยในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต มีบริษัทประเภทนี้ในจังหวัดฯ ...
16/11/2015

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมสำคัญของไทย เช่น ยานยนต์ ระบบราง เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรกรรม รวมทั้งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

ระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพ

... ซึ่งจะครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่าง การทำงาน และประกันอาชีพซึ่งคุ้มครอง กรณีว่างงาน พนักงานอิสระ พนักงานที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม และบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูก คุ้มครองโดยระบบประกันในข้างต้น จะสามารถขอรับความคุ้มครอง ...
14/10/2009

ตามรอยประวัติศาสตร์ ๖๐๐ ปี ไทย – ญี่ปุ่น

... โตะกุงะวะ ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยา โชกุนผู้นี้รับรู้ว่าแผ่นดินสยามนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลผลิตทางเกษตรกรรม ป่าไม้ และดินปืน จึงได้ส่งสาส์นถึงกษัตริย์สยามเพื่อขอเจริญสัมพันธไมตรี และได้มีการริเริ่มการเดินเรือสินค้าอย่างเป็นทางการในนามเรือตราแดง ...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2557

... และจะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การท่องเที่ยว เกษตรกรรม การเงิน และการแพทย์ 2.3 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 นรม.ญี่ปุ่น กล่าวในที่ประชุม ส.ส. ว่า รบ.ญี่ปุ่น ...
26/02/2015

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ม.ค. - มี.ค. 2557

... และการพัฒนาบุคลากร (3) จ.นีกาตะ ให้เป็นเขตที่จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิรูปด้านเกษตรกรรมใน พื้นที่กว้าง (4) เมืองยาบุ จ.เฮียวโกะ ให้เป็นเขตที่จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิรูปด้านเกษตรกรรม ...
16/06/2014
Pages: Prev. 1 2
  relevance date