ค้นหา

 
Found: 7

การสละสัญชาติไทย

... หรือหนังสือรับรองการเกิด 2 ฉบับ 2.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ 2.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ 2.7 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ 3. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาต่างด้าว ...

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

... หนังสือเดินทางฉบับจริง  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าฉบับจริง ...

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

... หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ...

การจดทะเบียนหย่าตามกฏหมายไทย

... หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส หากมีบุตรด้วยกัน ...

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... ไปยื่นคำร้องขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรม ที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ที่ว่าการอำเภอไทยเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาก่อน ใบสำคัญการสมรส สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส ...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... พร้อมสำเนา 1 ชุด หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง หน้าเปลี่ยนนามสกุล หน้าวีซ่ามาด้วย 1 ชุด ใบรับรองความเป็นโสดออกโดยอำเภอไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใด ...
  relevance date