ค้นหา

 
Found: 2

คณะผู้บริหารจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MRA Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น อนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับ MRA Foundation ในการจัดทำโครงการ Off-Campus Activities ให้โอกาสนิสิตจุฬาฯ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

คณะนิสิตไทยและญี่ปุ่นจากโครงการ OCA เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... และมหาวิทยาลัยชูโอ จากโครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น (Off Campus Activities, OCA Visit Japan Program) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา บุนนาค รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
OCA
30/05/2018
  relevance date