ค้นหา

 
Found: 196

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์ ประจำเดือน มีนาคม 2564

... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล           - เปลี่ยนคำนำหน้า           - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ? อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

คู่มือสำหรับประชาชน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ (กรณียื่นขอที่สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการกงสุล กระทรวง: ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 10 จังหวัดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564

... สาเหตุในการขยายช่วงเวลาแม้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศจะลดลงแล้ว แต่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องต่อไป... ... และ Residence Track ที่ญี่ปุ่นมีกับทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ รวม 11 แห่ง ซึ่งรวมถึง... ... ดังปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053...
05/02/2021

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล           - เปลี่ยนคำนำหน้า           - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ? อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ...

สินค้าเกษตรแปรรูปของไทยขายดีในญี่ปุ่น

... จั้งตั้งบริษัทลูกในไทย ชื่อ Siam Yamamori โดยได้ผลิตอาหารไทยรสชาติต้นตำหรับส่งออกญี่ปุ่น ******************************* ข้อมูลจาก Mainichi ... ... โดยความร่วมมือของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว สรุปโดย สถานเอกอัครราชทูต ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

... โดยเป็น 3 รายแรกที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ... ... เนื่องจากก่อนหน้านี้ กระทรวงต่าง ๆ ของญี่ปุ่นต่างบริหารจัดการวัคซีนแยกกัน มาตรการสำคัญ - ...
19/01/2021

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... ทำความสะอาดอาคาร งานก่อสร้าง และงานด้านการผลิตอาหาร             3.3 โอกาสของสินค้าไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียวแจ้งว่า ภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยมาญี่ปุ่นในปี 2563 ติดลบ อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม 7 จังหวัดสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

... รวม 11 แห่ง ซึ่งรวมถึง Residence Track กับประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบัน พบเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ (เช่น สหราชอาณาจักร และบราซิล) ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้เดินทางจากประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีความตกลง ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

... 11 แห่ง ซึ่งรวมถึง Residence Track กับประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบัน พบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ (เช่น อังกฤษ และบราซิล) ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้เดินทางจากประเทศที่มีความตกลง Business ...
14/01/2021
Pages: 1 2 3 4 5 ... 20 Next
  relevance date