ค้นหา

 
Found: 315

ยุทธศาสตร์การเติบโตฉบับใหม่ (New Growth Strategy) ของรัฐบาลญี่ปุ่น

... ที่สามารถเลือกได้ระหว่างการรักษาโดยการใช้ประกันสุขภาพและไม่ใช้ประกันสุขภาพได้มากขึ้น ในช่วงปีงบประมาณ ค.ศ. 2016 3.4 การท่องเที่ยว การให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบวงจร ...
03/07/2014

Japan’s participation in ASEAN related meetings

... region. 2.6 Japan-Laos meeting held on 20 November 2015; - PM Abe stated that Japan had decided to extend about 10 billion yen in ODA for a project to expand waterworks in Vientiane. - PM Thongsing stated that Laos would assume ASEAN chairmanship in 2016 and there would be many challenges as the first Chair after the launch of AEC. PM Abe stated that Japan would support the role of Laos. 2.7 Japan-Viet Nam meeting held on 20 November 2015; - On Japanese used maritime vessels (that Japan had announced ...
12/01/2016

มาตรการเร่งด่วนต่อนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ปชช.ทุกภาคส่วนของญี่ปุ่น

... และยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ รมว.Kato รบ. มีแผนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปี งปม. ค.ศ. 2015 - 2016 ซึ่งต้องมาจากแหล่งงบประมาณที่มั่นคงและมีความต่อเนื่อง และเห็นว่าจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณด้านมาตรการด้านประกันสังคมใหม่ ...
12/01/2016

บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the Thai Muslim community -

... reverence that Thai Muslims have towards His Majesty and the Thai Royal Family, but also the acknowledgement and respect from Islamic communities in other countries including Saudi Arabia and Iran. The beloved King Bhumibol Adulyadej's passing on 13 October 2016 brought together in unity Thailand's Muslim population and the rest of Thailand to embrace their common love by mourning their revered King, whose generosity, self-sacrifice, wisdom and grace had touched the hearts of all Thais. ****************************

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของประเทศญี่ปุ่น

... เพื่อสร้างสมดุลของการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถรองรับการดำเนินนโยบายการบริการไฟฟ้าอิสระ(Electricity Liberalization) ของโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่จะเริ่มในปี 2016 2.2.1 การปรับปรุงนโยบายการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สืบเนื่องจากอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ...
27/05/2015
Pages: Prev. 1 ... 28 29 30 31 32
  relevance date