ค้นหา

 
Found: 13
Where: tags — กงสุล [x]

ประกาศยกเลิกการให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง นาโกยา จังหวัดไอจิ

... โดยหากท่านมีความประสงค์สามารถจองนัดหมายรับบริการกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ หนังสือเดินทาง https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-passport/ บัตรประจำตัวประชาชน https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-id/ นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ ...
10/08/2021

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น ... ... เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย ...

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น ... ... เปลี่ยนเป็นนามสกุลเดิมของตนเองภายหลังการหย่าในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ...

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

... สำหรับลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ จะปฏิบัติงานหลักด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยปฏิบัติงานทั้งหมดข้างต้นด้วย 2. ปฏิบัติงานคุ้มครอง ... ... ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับงานกงสุลแก่ผู้มาติดต่อ 5. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรในต่างจังหวัด และกิจกรรมสนับสนุนอาสาสมัครไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำบัตรประชาชนเท่านั้น ... ... บัตรประชาชนเริ่มลงทะเบียนระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ... ... คำร้องขอทำบัตรประชาชนดาวน์โหลดได้ที่ คำร้อง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ... ... สามารถรับบริการด้านกงสุล จันทร์ – ศุกร์ ... ... เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์

... สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำบัตรประชาชนเท่านั้น ... ... บัตรประชาชนเริ่มลงทะเบียนระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ... ... คำร้องขอทำบัตรประชาชนดาวน์โหลดได้ที่  คำร้อง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ... ... การติดต่อรับบริการด้านกงสุล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ... ... เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... และไม่สามารถต่ออายุได้อีก เว้นแต่ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะนั้นได้ยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร... ... ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก... ... หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ... ... คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง... ... ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำประเทศญี่ปุ่น...

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น ... ... ที่ว่าการอำเภอไทยเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date