ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — กฎหมายไทย [x]

2013.09.17การบรรยายพิเศษ กฎหมายไทยใกล้ตัว และ ความรู้สู้ภัยพิบัติ

... ได้จัดการบรรยายพิเศษที่หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ กฎหมายไทยใกล้ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอัยการสูงสุดจากประเทศไทย นำโดยนายสัตยา อรุณาธารี รองอัยการสูงสุด ...
17/09/2013

จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ

... ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) และสำนักงานอัยการสูงสุด จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับงานด้านสัญชาติ นิติกรณ์ กฎหมาย และสิทธิต่างๆ ของคนไทย และวิธีการอาศัยอยู่ต่างประเทศอย่างมีความสุข ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ตอบคำถามและไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆ ...
13/09/2014

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติไทย หากต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน ...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากต้องการขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยให้บุตร สามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดบุตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... หญิงไทยเมื่อได้สัญชาติอื่นตามสามีแล้ว จำเป็นต้องสละสัญชาติไทยหรือไม่ A. กฎหมายไทยมิได้กำหนดว่าให้สละสัญชาติไทย แต่หากประสงค์จะสละสัญชาติไทย ...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... "การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยจะทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้ ในกรณีที่คู่สมรสประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับจดทะเบียน " และพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ... ... หากไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ก็สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ ...
  relevance date