ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น [x]

Government Authorities

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังนี้ www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงต่างประเทศไทย เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ...

สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังนี้ www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงต่างประเทศไทย เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ...

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... ที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ... ... นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า (ริคงจุริโชเมโช) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า ...
23/07/2019

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... ที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ... ... นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) ไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส ...
27/03/2020

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ที่ประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) แล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทย ... ... ที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ...
19/01/2017
  relevance date