ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น [x]

Government Authorities

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังนี้ www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงต่างประเทศไทย เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ...

สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังนี้ www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงต่างประเทศไทย เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ...

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... ที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ... ... นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า (ริคงจุริโชเมโช) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า ...

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... ที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ... ... นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) ไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส ...

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ที่ประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) แล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทย ... ... ที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ...
  relevance date