ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ขอสัญชาติ [x]

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากต้องการขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยให้บุตร ... ... ใบสำคัญการสมรส สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส ... ... เอกสารบิดามารดาญี่ปุ่ คำร้องนิติกรณ์  ... ... กรณีบิดามารดายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือบิดามารดาสมรสภายหลังบุตรเกิด ... ... กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นญี่ปุ่ กฎหมายญี่ปุ่นบังคับให้สละสัญชาติเดิมภายใน ...
  relevance date