ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — ญี่ปุ่น [x]

2013.09.17การบรรยายพิเศษ กฎหมายไทยใกล้ตัว และ ความรู้สู้ภัยพิบัติ

... มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว จำนวนกว่า 220 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น อาสาสมัครคนไทย ตลอดจนคนไทยทั่วไป ในการบรรยาย กฎหมายไทยใกล้ตัว คณะอัยการสูงสุดได้เปิดโอกาสให้คนไทยซักถามเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายของไทยที่คนไทยในญี่ปุ่นประสบเจอ ...
17/09/2013

จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ

... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) และสำนักงานอัยการสูงสุด จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ ... ... เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับงานด้านสัญชาติ นิติกรณ์ กฎหมาย และสิทธิต่างๆ ของคนไทย และวิธีการอาศัยอยู่ต่างประเทศอย่างมีความสุข ...
13/09/2014

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

... และงานนิติกรณ์ นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ... ... รวมทั้งบุคคลากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้มาให้คำบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินเอกสารต่างๆของไทย อาทิเช่น เรื่องการขอและสละสัญชาติ กฎหมายเรื่องที่ดิน และการขอวีซ่าให้แก่คู่สมรส ...

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติไทย ... ... ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างชาติ (ที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) การขอจดทะเบียนการสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... เป็นต้นไป หากต้องการขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยให้บุตร สามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดบุตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ... ... บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) เอกสารบิดามารดาญี่ปุ่น คำร้องนิติกรณ์  สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์... ... จำเป็นต้องสละสัญชาติไทยหรือไม่ A. กฎหมายไทยมิได้กำหนดว่าให้สละสัญชาติไทย...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อนำไปยื่นที่อำเภอญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ ... ... หากไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ก็สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ ...
  relevance date