ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — ท่องเที่ยวญี่ปุ่น [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

... โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น กล่าวว่า จะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อ... ... ให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เป็นต้น - นาย NOGAMI Kotaro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ... ... รวมถึงส่งเสริมการส่งออกสินค้าการเกษตรไปยังต่างประเทศ และลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ  ...
COVID-19
17/09/2020

ความสัมพันธ์130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น

หนังสือวิเทศไมตรี 130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น ... ... ญี่ปุ่น” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและเจแปนฟาวน์เดชั่น ... ... สัมพันธ์ทางด้านการค้าขายกันตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอาณาจักรริวกิวของญี่ปุ่น ... ... มีชาวญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวไทยประมาณปีละ ๑.๔ ล้านคน และชาวไทยไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นประมาณปีละ ...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... เพื่อรับฟังและซักถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น รวมทั้งนโยบายการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวไทย... ... และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองหลังการยกเลิกการตรวจลงตรา เป็นต้นเยี่ยมชมบริษัท Tsuda Industrial จำกัด... ... Organization, Japan) ซึ่งรับผู้ฝึกงานจากต่างประเทศเข้าทำงานในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่น...
08/10/2013

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563

... ดังนี้ - กรุงโตเกียว 212 คน ซึ่งเป็นตัวเลขเกิน 200 คนอีกครั้ง หลังจากมีตัวเลขต่ำกว่า... ... Toshimitsu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้... ... โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า...
COVID-19
29/09/2020

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

... อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้คนไทยผู้นิยมท่องเที่ยวญี่ปุ่น คือ การมาเที่ยวด้วยตนเอง... ... สถานที่ช้อปและไม่ได้ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ หลายคนไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลย... ... บางกรณีก็เกิดขึ้นกับคณะทัวร์ที่สายการบินมีความจำเป็นต้องเลื่อนไฟลต์ด้วยเหตุสุดวิสัย...
  relevance date