ค้นหา

 
Found: 57
Where: tags — ท่องเที่ยว [x]

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... เพื่อพบปะกับผู้แทภาครัฐระดับสูงและภาคเอกชน รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ ให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจใน จ. โทยามะ ในระหว่างการประชุมประจำปีครั้งที่ ... ....โทยามะกับไทย มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจากไทยมาเที่ยว จ.โทยามะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะเส้นทาง ...
02/08/2013

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและจีนไทเป

... รัฐบาลไทยได้อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (visa fee) ประเภทนักท่องเที่ยวแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและผู้ถือหนังสือเดินทางจีนไทเป เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม จนถึงวันที่ ... ... มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวจีนและจีนไทเปที่ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวที่สถานเอกอัครราชทูต ...

2013.09.26 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เยือนจังหวัดมิยากิ

... และจังหวัดมิยากิประสงค์ที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในด้านการค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และกีฬา(เอกอัครราชทูตฯ มอบของขวัญแด่นางสาวเอมิโกะ ... ... ภายหลังที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่องเที่ยวไทยระยะสั้นไม่เกิน 15 วั มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาก ...
27/09/2013

ที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

... ตลอดจนได้สัมผัสถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความทันสมัยของสังคมญี่ปุ่น เพื่อที่จะกลับมาปรับใช้กับสังคมไทย สถานทูตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักท่องเที่ยวไทยจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และไม่ลืมว่าการท่องเที่ยวมาพร้อมกับ การเตรียมตัว โดยศึกษาสิ่งที่พึงปฏิบัติและข้อความระมัดระวังของประเทศนั้นๆ ...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งสื่อมวลชนไทย ได้แก่ ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 9 อสมท. นิตยสารคู่สร้างคู่สม ... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนไทยได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยในการเตรียมตัวเดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นภายใต้มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน ... ... รวมทั้งนโยบายการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวไทย 15 วั และแนวทางการร่วมมือกับไทยในการดูแลคุ้มครองคนไทย ...
08/10/2013

นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อรายงานให้ทราบว่าตั้งแต่มีการมาถ่ายทำละครและภาพยนตร์ไทยที่เมืองฯ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากนปัจจุบัน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งของเมืองคะโทริ ในการนี้ เมืองฯ จึงได้จัดทำข้อมูลนำเที่ยวเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ...

2014.04.21 อัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด

... ได้รับเชิญจากกลุ่มผู้แทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮอกไกโดในกรุงโตเกียว... ... ให้บรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด ณ โรงแรม Monterey Hanzoumon อัครราชทูตฯ... ... กล่าวว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในหลายด้านมีส่วนทำให้ไทยมีทัศนคติที่ดีต่อญี่ปุ่น... ... รวมทั้งในฐานะเพื่อนแท้ยามยากดังเห็นได้จากช่วงที่ทั้งสองต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือนฮอกไกโดมากขึ้น...
23/04/2014

2013.06.18 เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ ให้แก่นักธุรกิจสมาชิกองค์กร International Friendship Exchange Council (FEC)

... ให้บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นให้แก่สมาชิกระดับบริหารขององค์กรประมาณ... ... เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทขนาดใหญ่-กลางของญี่ปุ่นประมาณ 1,000 ราย ที่มีความสนใจในการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งไทยสาระสำคัญของคำบรรยายของเอกอัครราชทูตฯ... ... คู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาญี่ปุ่นมากขึ้นเป็นลำดับที่...
20/06/2013

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... ด้วยตนเอง สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

... อัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่

... เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นในหัวข้อ “Thailand-Japan Economic Relations: Partnership for the Future” ให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่นในจังหวัดฮิโรชิมาได้รับฟัง ... ... เป็นหุ้นส่วนทางการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นลำดับที่ ...
05/06/2013
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date