ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — นักท่องเที่ยว [x]

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (กรณีเล่มเดิมสูญหาย) ค่าธรรมเนียม 9000 ... ... เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ ...

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ข้อแนะนำควรปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย ข้อแนะนำควรปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย ... ... และอาจให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมหรือของท่านไว้เพื่อติดต่อกลับกรณีพบหนังสือเดินทางภายหลัง 2. เดินทางไปสถานีตำรวจญี่ปุ่นที่ใกล้เคียงเพื่อขอรับเอกสารใบแจ้งความทำหนังสือเดินทางหาย ...

บทความความสำคัญของหนังสือเดินทาง

... เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักจะทำหายตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่พัก ยานพาหนะ หรือหลังจากทำเรื่องขอภาษีคืน (Tax refund) เสร็จ และการทำหนังสือเดินทางใหม่นั้น ทำให้นักท่องเที่ยวต้องประสบกับเรื่องยุ่งยากต่างๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น ทางสถานทูตจึงอยากเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาหนังสือเดินทาง ...
16/10/2014

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

... ระบบใหม่นี้ไม่มีผลใช้บังคับกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือผู้ที่มีถิ่น... ... ที่ด่านตรวจคนเข้า - ออกเมือง ► ผู้ที่เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นโดยมีสถานะวีซ่าพำนักระยะกลางถึงระยะยาว... ... จะได้รับประทับตรา seal of landing ในหนังสือเดินทาง และ Resident Card (ไซริวการ์ด)... ....โดยนำเอกสารประกอบที่ต้องใช้ คือ หนังสือเดินทาง รูปถ่ายขนาด3 x 4 นิ้วและผู้ที่มี...

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

... และออกจากท่าอากาศยานได้เร็วขึ้ นและในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัว ขอให้แยกสัมภาระของแต่ละคนไว้... ... วันในสถานที่ที่รัฐบาลไทยจัดไว้ ให้ ** 5. เป็นนักท่องเที่ยว ไม่มีที่พัก ขณะนี้... ... คำร้องขอต่ออายุวีซ่าโดยขอให้ เตรียมเอกสารไปยื่น ดังนี้ i. หนังสือเดินทางที่มีอายุ ii. บัตรโดยสารเครื่องบินที่ระบุวั...
03/05/2020
  relevance date