ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล [x]

สถานเอกอัครราชทูฯ จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยาพในการทำงานและใช้ชีวิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว ได้จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยาพในการทำงานและใช้ชีวิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ... ... (การเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ในส่วนของการอบรมฯ มีนายแพทย์ประเวช ันิพิวัฒนสกุล ข้าราชการบำนาญ ...

โครงการส่งเสริมสุขาพจิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูฯ ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ประเวช เมื่อวันที่ 23 - ... ... มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูฯ ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ประเวช ันิพิวัฒนสกุล มาร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมสุขาพจิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่นโดยผนวกกับการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการกงสุลสัญจรที่ ...
27/06/2018
  relevance date