ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — บัตรประจำตัวประชาชน [x] สละ [x]

การสละสัญชาติไทย

การสละสัญชาติไทยของผู้ที่ถือสองสัญชาติและประสงค์จะถือสัญชาติตามบิดาหรือมารดาต่างด้าว ... ... หลักฐานและเอกสารประกอบของผู้ขอสละสัญชาติไทย 1.1 คำร้องตามแบบ ส.ช.2, บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย,... ... (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย) ... ... สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ 1.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ ...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ... ... สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง ... ... และไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ ... ... แต่การนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อได้ขอสละสัญชาติไทย และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้น ...
  relevance date