ค้นหา

 
Found: 12
Where: tags — บัตรประจำตัวประชาชน [x]

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... และแก้ไขคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนเป็นนามสกุลเดิมของตนเองภายหลังการหย่าในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ...
23/07/2019

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... และแก้ไขคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ...
23/07/2019

หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

... หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง เอกสารบุตร 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (หากเคยทำหนังสือเดินทาง) 2. สูติบัตรตัวจริง 3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน) 4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง 5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ...
07/11/2018

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ... ... คำร้อง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง... ... จะต้องดำเนินการอย่างไร ? A. คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน...

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

... คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง ... ... ไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ (สมรส, มอบอำนาจ) หรือ หนังสือเดินทางได้
05/11/2018

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... จะต้องมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย Q. หากไม่แจ้งเกิดให้บุตร จะมีผลอย่างไร A. บุตรจะไม่มีสัญชาติไทย และไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ Q. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงอะไร A. บุตรที่เกิดในระหว่างสมรส ...
02/11/2018

หนังสือรับรองลายมือชื่อ

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะทำหนังสือรับรองลายมือชื่อ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย   1. คำร้องนิติกรณ์ 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ...
20/02/2017

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... ที่ว่าการอำเภอไทยเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ...
19/01/2017

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (กรณีเล่มเดิมสูญหาย) ค่าธรรมเนียม 9000 ... ... (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้) สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตร) 1 ชุด      เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย - 1) สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย) 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 3) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1ชุด 4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตรของบุตร) ...
01/07/2016
Pages: 1 2 Next
  relevance date