ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — มสุขภาพจิต [x]

สถานเอกอัครราชทูฯ จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยาพในการทำงานและใช้ชีวิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว ได้จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยาพในการทำงานและใช้ชีวิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ... ... ในส่วนของการอบรมฯ มีนายแพทย์ประเวช ันิพิวัฒนสกุล ข้าราชการบำนาญ กรมสุขาพจิ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้การอบรมในหัวข้อดัง่อไปนี้ ...

โครงการส่งเสริมสุขาพจิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

... - 24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูฯ ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ประเวช... ... ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ประเวช ันิพิวัฒนสกุล มาร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมสุขาพจิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่นโดยผนวกกับการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการกงสุลสัญจรที่... ... เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวจเช็คสุขาพจิ บรรเทาอาการเครียด และให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลามความเหมาะสม...
27/06/2018
  relevance date