ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — รองนายกรัฐมนตรี [x] รอง นรม. [x]

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในห้วงการติดตามรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เยือนญี่ปุ่น ... ... ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมสำคัญของไทย เช่น ยานยนต์ ระบบราง เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรกรรม รวมทั้งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
  relevance date