ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สงกรานต์ [x]

ปีใหม่ไทย

... แต่ก็ยังเป็นการนับวันที่สอดคล้องกับจารีตประเพณีไทยแต่เดิมที่ใช้ฤดูหนาวเป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่ ประเทศไทยจึงเริ่มต้นวันปีใหม่สากลครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย จะเห็นได้ว่าการนับวันขึ้นปีใหม่ของไทยใช้ข้อพิจารณาหลายประการ ...
  relevance date