ค้นหา

 
Found: 23
Where: tags — สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว [x]

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548

ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จำนวนมากเนื่องจากหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย ... ... แต่ไม่หายจริง ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 31 มีนาคม 2551

ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต) แต่เนิ่นๆ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านที่ยังใช้หนังสือเดินทางระบบเดิม ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านที่ยังใช้หนังสือเดินทางระบบเดิม ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม... ... สถานที่ให้บริการ Japan – ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว... ... (81 3) 5789 2433 (81 3) 5789 2428 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ...
01/07/2016

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

... (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 警察証明(เคซัสซึโชเม)) เพื่อเป็นหลักฐานขอรับทำหนังสือสำคัญประจำตัว (ซีไอ) ซึ่งสามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้นที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หรือสถานกงสุลใหญ่ ... ... สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง (กรณีฝ่ายหญิงถือสัญชาติไทย)... ... และขอตราประทับรับรองในเอกสารแปล ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว... ... หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สำเนาหนังสือเดินทาง 5 ชุด สำเนาบัตรประชาชนไทย...
27/03/2020

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... สามารถดูตัวอย่างการแปลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ) ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว... ... ไม่ต้องยื่นคำร้องตามข้อ 5. - ข้อ 6. *** ขอทำหนังสือมอบอำนาจ ที่สถานเอกอัครราชทูต... ... ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย...
23/07/2019

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้) กรณีคู่สมรสชาวไทยถึงแก่กรรม ... ... หากไม่กลับไปดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย สามารถขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ (เพื่อขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทย) ...
19/01/2017

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... (คงอินโยเก็งกุบิโชเมโช) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ... ... มีหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ได้มีหน้าที่จับกุมตัวคนไทยเลยค่ะ แต่ในระหว่างการเดินทางเพื่อมาดำเนินเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... โดยการกำหนดหรือตัดสินใจค่ะว่าคุณอยากจะจดทะเบียนสมรสแบบไหน ตามกฎหมายของไทยหรือของญี่ปุ่น ... ... หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ...

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

... ที่ด่านตรวจคนเข้า - ออกเมือง ► ผู้ที่เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นโดยมีสถานะวีซ่าพำนักระยะกลางถึงระยะยาว... ... จะได้รับประทับตรา seal of landing ในหนังสือเดินทาง และ Resident Card (ไซริวการ์ด)... ....โดยนำเอกสารประกอบที่ต้องใช้ คือ หนังสือเดินทาง รูปถ่ายขนาด3 x 4 นิ้วและผู้ที่มี... ....ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... กรณีบิดามารดายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือบิดามารดาสมรสภายหลังบุตรเกิด บิดามารดาต้องมายื่นคำร้อง ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยนำผลการตรวจ ... ... จะมีผลอย่างไร A. บุตรจะไม่มีสัญชาติไทย และไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ Q. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ...
27/03/2020
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date