ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — สมรส [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

... รวมทั้งบุคคลากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้มาให้คำบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินเอกสารต่างๆของไทย อาทิเช่น เรื่องการขอและสละสัญชาติ กฎหมายเรื่องที่ดิน และการขอวีซ่าให้แก่คู่สมรส เป็นต้น

ประกาศใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

... กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งจะทำให้หญิงซึ่งแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสแล้ว สามารถที่จะเลือกใช้'นาง'หรือ "นางสาว" ... ... โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามตามพระราชบัญญัตินี้ ...
09/10/2009

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติไทย หากต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... เป็นต้นไป หากต้องการขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยให้บุตร สามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดบุตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ... ... หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาก่อน ใบสำคัญการสมรส สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส... ... จำเป็นต้องสละสัญชาติไทยหรือไม่ A. กฎหมายไทยมิได้กำหนดว่าให้สละสัญชาติไทย...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... "การสมรสซึ่งได้ทำถูกต้องตามแบบที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแห่งประเทศที่ทำการสมรสนั้นย่อมเป็นอันสมบูรณ์" และ หากไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ก็สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ หรือไม่ก็เดินทางกลับมาจดทะเบียนสมรสได้ที่อำเภอท้องถิ่นของตนเองที่ประเทศไทยได้ค่ะซึ่งถือว่าสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของญีปุ่นได้ด้วย ...
  relevance date