ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — สมรส [x]

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... ที่ว่าการอำเภอไทยออกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสไทย และแก้ไขคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ...

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... สามารถดูตัวอย่างการแปลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น ... ... เปลี่ยนเป็นนามสกุลเดิมของตนเองภายหลังการหย่าในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย ... ... หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสไทย 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ...

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำบัตรประชาชนเท่านั้น ... ... บัตรประชาชนเริ่มลงทะเบียนระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ... ... คำร้องขอทำบัตรประชาชนดาวน์โหลดได้ที่ คำร้อง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ... ... ใบสมรส-หย่าตัวจริง (กรณีสมรส-หย่า) สามารถรับบริการด้านกงสุล ... ... เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์

... สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำบัตรประชาชนเท่านั้น ... ... บัตรประชาชนเริ่มลงทะเบียนระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ... ... คำร้องขอทำบัตรประชาชนดาวน์โหลดได้ที่  คำร้อง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ... ... ใบสมรส-หย่าตัวจริง (กรณีสมรส-หย่า) การติดต่อรับบริการด้านกงสุล ... ... เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)      2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด      3) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1ชุด      4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตรของบุตร)      5) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า/ฐานะครอบครัวสมรส/หย่า 1 ชุด (หากสมรสหรือหย่า)      6) สำเนาบัตร ...

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

... (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้) สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน... ... card (ไซริวการ์ด) 1 ชุด (หากมี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)... ... สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ใบฐานะครอบครัวสมรสหรือหย่า 1 ชุด (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาก่อน ใบสำคัญการสมรส สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส ...

หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

... เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง 4. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ... ... บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน) 4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง 5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ...

การสละสัญชาติไทย

... การสละสัญชาติไทยของหญิงไทยที่สมรสกับคนต่างด้าวและประสงค์จะถือสัญชาติตามสามีต่างด้าว ... ... หลักฐานและเอกสารประกอบของผู้ขอสละสัญชาติไทย 1.1 คำร้องตามแบบ ส.ช.2, บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย,... ... (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย) ... ... สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ 1.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ 1.9 สำเนาสูติบัตร ...

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้) กรณีคู่สมรสชาวไทยถึงแก่กรรม ขั้นตอนหลังจากคู่สมรสชาวไทยถึงแก่กรรม หากไม่กลับไปดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date