ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน [x] BOI [x]

สำนักงานในกรุงโตเกียว

....attachetokyo.navy.mi.th/ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว SETANI Building, Floor 6, 4 Banchi, Kojimachi... ... Chiyoda-ku, Tokyo 03 3221 9482, 03 3221 9483 03 3221 9484 thaitctokyo@thaitrade.jp สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว... ... Floors, 2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 03 3582 1806 03 3589 5176 tyo@boi.go.th www.boi.go.th/japanese/ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ...
22/07/2021

แผนกอื่นๆ

... ขอข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ... ... สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ... ....com/ การลงทุนในประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ... ... กรุงโตเกียว 03 3582 1806 03 3589 5176 www.boi.go.th/index.php?page=index&language=ja การนำสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงเข้าประเทศไทย ...
12/07/2021

งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... ได้ร่วมสนับสนุน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว... ... ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ในต่างประเทศ โดยไปสู่เฉพาะประเทศอาเซียน... ... สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์ในไทย...
BOI METI
27/05/2020
  relevance date