ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — หนังสือสำคัญประจำตัวหรือ C.I. [x]

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

... ค่าธรรมเนียม 9000 เยน เอกสารยื่นประกอบ ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น... ... สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย... ... หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หนังสือสำคัญประจำตัวหรือ C.I. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วน...
  relevance date