ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ [x]

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... กระทรวง: กระทรวงการต่างประเทศ ชื่อกระบวนงาน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กรมการกงสุล ประเภทของงานบริการ: ... ... ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง ...
01/07/2016

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ
  relevance date