ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — หนังสือเดินทาง [x]

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและจีนไทเป

รัฐบาลไทยได้อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (visa fee) ประเภทนักท่องเที่ยวแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและผู้ถือหนังสือเดินทางจีนไทเป เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ...

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... ด้วยตนเอง สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ข้อแนะนำควรปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย ข้อแนะนำควรปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย ... ... เดินทางไปสถานีตำรวจญี่ปุ่นที่ใกล้เคียงเพื่อขอรับเอกสารใบแจ้งความทำหนังสือเดินทางหาย (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 警察証明(เคซัสซึโชเม)) เพื่อเป็นหลักฐานขอรับทำหนังสือสำคัญประจำตัว ...

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ ... ... ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้) ... ... (ถ่ายสำเนาหน้าบ้านเลขที่และหน้าที่ระบุชื่อผู้ร้อง) สำเนา Residence card (ไซริวการ์ด) ... ... เพื่อใช้เป็นเอกสารเดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย ...

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจลงตรา (visa) สำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วั ... ... เป็นต้นมา คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ... ... จึงขอแจ้งข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ดังนี้ จัดทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ... ... บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางและเก็บไว้กับตัว ...
  relevance date