ค้นหา

 
Found: 48
Where: tags — หนังสือเดินทาง [x]

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548

... จึงขอประชาสัมพันธ์บางส่วนของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ให้ทราบ ดังนี้ หนังสือเดินทางเป็นเอกสารราชการ ซึ่งในระเบียบการในปกหลังด้านในของหนังสือเดินทาง ระบุว่า หนังสือเดินทางเป็นเอกสารมีค่าและเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลไทยดังนั้นการนำหนังสือเดินทางไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ...

ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต) แต่เนิ่นๆ

... ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านที่ยังใช้หนังสือเดินทางระบบเดิม ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต) แต่เนิ่นๆ เนื่องจาก ในปี 2552-2553 จะมีหนังสือเดินทางระบบเดิมหมดอายุจำนวนมาก ซึ่งหนังสือเดินทางระบบเดิมจะไม่สามารถต่ออายุได้ ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 3 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหรือใบแจ้งความเฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหาย ...
01/07/2016

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

... ชุด สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ใบฐานะครอบครัวสมรสหรือหย่า 1 ชุด (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ) หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพ ...

หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ

หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย 1. หนังสือเดินทาง 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ... ... เอกสารของบุคคลต่างด้าว 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง 2. สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากโนตารีพับลิค ...
27/03/2020

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง
12/07/2016

คำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คนไทยที่ถือหนังสือเดินทาง ระบบเก่าและพำนักอยู่ห่างไกลจากกรุงโตเกียวสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง ...
09/10/2009

หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

หากบิดามารดาไม่สามารถพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำ ... ... เอกสารบุตร 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (หากเคยทำหนังสือเดินทาง) 2. สูติบัตรตัวจริง 3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ...
07/11/2018

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

... ติดต่อผู้ดูแลสถานที่บริเวณที่ท่านคิดว่าทำหนังสือเดินทางสูญหาย และอาจให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมหรือของท่านไว้เพื่อติดต่อกลับกรณีพบหนังสือเดินทางภายหลัง 2. เดินทางไปสถานีตำรวจญี่ปุ่นที่ใกล้เคียงเพื่อขอรับเอกสารใบแจ้งความทำหนังสือเดินทางหาย (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 警察証明(เคซัสซึโชเม)) เพื่อเป็นหลักฐานขอรับทำหนังสือสำคัญประจำตัว ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date