ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — อาเซียน [x] 2020 Japan Barrier Free Project [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับผู้พิการ ภายใต้โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project

... ผู้เป็นมารดาภายใต้โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project เพื่อให้กำลังใจ ... ... และเห็นพ้องกับ Mrs.TANAKA Tomoko ว่า สังคมจำเป็นต้องเสริมสร้างทัศนคติจากการมองว่าผู้พิการเป็นภาระที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลจากสังคม ... ... เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ ... ... และได้สนับสนุนกลุ่มผู้ที่มีข้อพิการทางร่างกายให้มาทำงานในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปี 2562ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพด้วย ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของผู้พิการในเวทีระหว่างประเทศ เช่น นายมณเฑียร บุญตัน ...
11/09/2020
  relevance date