ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — เกิด [x]

2013.09.17การบรรยายพิเศษ กฎหมายไทยใกล้ตัว และ ความรู้สู้ภัยพิบัติ

... โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ กฎหมายไทยใกล้ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอัยการสูงสุดจากประเทศไทย ... ... และการฟื้นฟูที่พักอาศัยภายหลังภัยพิบัติจากประสบการณ์และบทเรียนจากการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ...
17/09/2013

จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ

... เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับงานด้านสัญชาติ นิติกรณ์ กฎหมาย และสิทธิต่างๆ ของคนไทย และวิธีการอาศัยอยู่ต่างประเทศอย่างมีความสุข ... ... เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจต่อการเตรียมความพร้อมต่อการเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะการเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ...
13/09/2014

ประกาศใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

... โดยที่การใช้คำนำหน้านามของหญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้วต้องใช้คำนำหน้านามว่า'นาง'คำเดียวโดยมิอาจเลือกได้ตามความสมัครใจ ทำให้เกิดผลกระทบต่อหญิงดังกล่าวในการดำรงชีวิตประจำวันอาทิ ... ... โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามตามพระราชบัญญัตินี้ ...
09/10/2009

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากต้องการขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยให้บุตร สามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดบุตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... หญิงไทยเมื่อได้สัญชาติอื่นตามสามีแล้ว จำเป็นต้องสละสัญชาติไทยหรือไม่ A. กฎหมายไทยมิได้กำหนดว่าให้สละสัญชาติไทย แต่หากประสงค์จะสละสัญชาติไทย ...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... เพื่อนำไปยื่นที่อำเภอญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ... ... "ตนแลเป็นที่พึ่งของตน" แล้วคุณจะเกิดแรงบันดาลใจ ให้กล้าที่จะลองดำเนินเรื่องด้วยตนเอง... ... ก็สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ...
  relevance date