ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — แรงงาน [x]

รองอธิบดีกรมการจัดหางานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนประชากรและการขาดแคลนแรงงาน โดยในเบื้องต้น 5 สาขาที่จะมีการเปิดรับแรงงานต่างชาติ ได้แก่ 1) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 2) เกษตรกรรม 3) ธุรกิจให้บริการด้านบริบาล / พยาบาล 4) ก่อสร้าง และ 5) ธุรกิจการต่อเรือ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสใหม่สำหรับแรงงานจากประเทศไทย ...

สัมมนาการส่งเสริมการลงทุนจาก ตปท. ใน จ.โทจิกิ

... ร้อยละ 12.6 / การค้าปลีกและการกระจายสินค้า ร้อยละ 10.5 / เกษตรกรรม ร้อยละ 1.9 และอื่น ๆ ร้อยละ 19.9 โดยในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต ... ... ให้เงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนมูลค่าสูงกว่า 3 พันล้านเยน จ้างงานแรงงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัด ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ...
16/11/2015

ระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพ

... ผู้ว่าจ้าง และรัฐบาลแบ่งภาระในการชำระเบี้ยประกัน Q. แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมใดบ้าง ... ... กรณีว่างงาน พนักงานอิสระ พนักงานที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม และบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูก คุ้มครองโดยระบบประกันในข้างต้น ...
14/10/2009

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2557

... สภาวะการจ้างงานน่าจะดีขึ้นต่อไปตามลำดับ ทั้งนี้ จำนวนแรงงานเพศหญิงอยู่ที่ 27.63 ล้านคน ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ... ... และจะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การท่องเที่ยว เกษตรกรรม การเงิน และการแพทย์ 2.3 เมื่อวันที่ 16 ก....
26/02/2015

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ม.ค. - มี.ค. 2557

... ของจำนวนพนักงานในบริษัททั้งหมด เพื่อรับมือกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาการก่อสร้างสาธารณูปโภครองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ... ... ให้เป็นเขตที่จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิรูปด้านเกษตรกรรมใน พื้นที่กว้าง (4) เมืองยาบุ จ.เฮียวโกะ ...
16/06/2014
  relevance date