ค้นหา

 
Found: 81
Where: tags — ในต่างประเทศ [x]

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... ไม่ว่าจะทำบัตรในประเทศหรือต่างประเทศก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากัน... ... เช่น 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1 ยูโร เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บในเรื่องเงินทอน... ... บาทต่อใบ Q. บัตรประจำตัวประชาชนที่ทำในต่างประเทศและที่ทำในประเทศไทยมีลักษณะตัวบัตรและมีระยะเวลาหมดอายุของบัตรเหมือนกันหรือไม่...

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... ทั้งนี้จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ประกอบที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้พร้อมพยานบุคคล ไปติดต่อขอทำบัตรได้ในท้องที่ที่ตนเองเกิดหรือในท้องที่ที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน... ... ทราบว่าผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางไม่สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร ? ตอบ : คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน โดยปกติแล้วจะต้องแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน...

เครือข่ายชุมชนไทยในญี่ปุ่น อบอุ่น...เข้มแข็งดูแลกันและกัน

... จากที่ผ่านมาหากกล่าวถึงตลาดแรงงาน ประเทศในแถบตะวันออกกลาง อิสราเอล ... ... กรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ และกรมสุขภาพจิต ... ... เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ไทยในต่างประเทศ การอบรมดูแลสุขภาพจิตโครงการนี้นอกเหนือจากจะช่วยให้กลุ่มอาสาสมัครมีความเข้มแข็งมีทักษะในการให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษากับคนอื่นได้แล้ว ... ... แต่เมื่อมีความจำเป็นจะต้องออกไปหาโอกาสในต่างแดน ไปทำงานในต่างประเทศ ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ (กรณียื่นขอที่สถานเอกอัครราชทูต... ... กรมการกงสุล กระทรวง: กระทรวงการต่างประเทศ ชื่อกระบวนงาน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ... ... ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน...
01/07/2016

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของงานบริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่ http://www.consular.go.th/main/th/services/ หลังจากนั้น... ... แต่มีบางคนสงสัยว่าหากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่นแล้วมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย... ... มาตรา 1459 บัญญัติไว้ว่า "การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยจะทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้...

แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

ดาวน์โหลด แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร สำรวจความคิดเห็น จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กุ้งก้ามกราม

... กุ้งก้ามกรามคั่วเกลือ ผัดไทยกุ้งก้ามกราม เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก ... ... ให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักในวงกว้าง โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ...
27/02/2020

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

... มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา         ... ... กรุงโตเกียว โทร 03-3582-1806 โทรสาร 03-3589-5176 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 รายละเอียดใบสมัคร/ประวัติย่อ ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับ พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ ซึ่งเดินทางมาราชการที่ญี่ปุ่นเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สาขาผู้ประกอบอาหารไทย) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับ ...
05/09/2019
Pages: 1 2 3 4 5 ... 9 Next
  relevance date