ค้นหา

 
Found: 12
Where: tags — COVID-19 [x] โควิด [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์

... การติดต่อรับบริการด้านกงสุล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สามารถรับบริการด้านกงสุล จันทร์ – ศุกร์ ... ... ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) อยู่ระหว่างการพิจารณาลดหรือยกเลิกสิทธิในการกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine หรือ SQ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศไทยในช่วงนี้ โปรดวางแผนการเดินทางให้รอบคอบ รวมถึงติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการควบคุมการข้ามแดนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด * อย่างไรก็ดีคนไทยที่จะเข้ากักตัวในสถานกักกันตัวทางเลือก ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2... ... ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 19 พฤษภาคม ... ... ส่วนหนึ่งเนื่องจากไวรัสโควิดกลายพันธุ์มีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ปกติ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานกว่าครั้งที่ผ่านมาก่อนจำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มลดลง ... ... o ปัจจุบัน ญี่ปุ่นและต่างประเทศยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับเชื้อไวรัสฯ ...
20/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ... ... ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 18 พฤษภาคม ... ... พ.ค. 2564 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยกระดับคำเตือนการเดินทางไป ... ... สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ... ... ทั้งนี้ มีความจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรที่จะมาช่วยปฏิบัติงานเพิ่มเติม ...
19/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ ... ... เมษายน 2564 - ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 29 เมษายน 2564) 588,330 คน... ... รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้สามารถนำวัคซีนที่มีการใช้ในต่างประเทศอย่างแพร่หลายแล้ว เช่น...
30/04/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทย (ไม่พิจารณาลดวันกักกันตามประเทศต้นทางหรือการฉีดวัคซีน) ... ... ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ... ... และการคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศเพื่อควบคุมโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด และพิจารณางดหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนออกไป ... ... และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... จะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทย ดังนี้ ... ... ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ยังคงต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ... ... ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มิเช่นนั้น ... ... ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่างๆให้จัด“เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย“โดยผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์/link ... ...  เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัวและสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

....สาธารณสุขญี่ปุ่นแถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในอังกฤษ ... ... รายแรกที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ... ... ให้บูรณาการภารกิจการแจกจ่ายวัคซีนต้านเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากก่อนหน้านี้ กระทรวงต่าง ๆ ของญี่ปุ่นต่างบริหารจัดการวัคซีนแยกกัน ...
19/01/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1... ... ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 13 ม.ค. 2564) 304,040 คน (เพิ่มขึ้น ... ... และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปทำงาน เป็นต้น 5) เพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น ... ... เนื่องจากปัจจุบัน พบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ (เช่น อังกฤษ และบราซิล) ...
14/01/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น

... ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 “Certificate of Testing for COVID-19” ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ... ... มาตรการข้างต้นเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ดังต่อไปนี้ -  https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002871.html   -  https://www....
04/08/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date