ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — visa [x]

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่

ตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจลงตรา (visa) สำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วั แก่คนไทย ... ... กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก... ... ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น +81 90 4435 7812 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต...
  relevance date