งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การจดทะเบียนหย่าตามกฏหมายไทย

หากต้องการจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน 2 คน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาจดทะเบียนหย่าอีกครั้ง หลังจากยื่นคำร้องประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. แบบสอบสวน สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาหน้ารูปถ่าย 1 ชุด
 4. บัตรประชาชนไทยตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
 6. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
 7. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด
 8. หากมีบุตรด้วยกัน และบุตรมีสัญชาติไทย กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรบุตรมาด้วย
 9. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 1 ชุด
 10. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 5 ซม. 1 รูป
 11. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารตามข้อ 3 - 5 มาด้วย


เอกสารของชาวต่างชาติ 


 1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ชุด
 2. สำหรับชาวญี่ปุ่น กรุณาเตรียมใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) 
  ซึ่งผ่านการรับรองโดย
  การทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 3 เดือน  
 3. สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าว
  หรือบัตรไซริวการ์ดพร้อมสำเนา 1 ชุด 
 4. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส 1ชุด
 5. รูปถ่ายขนาด 3x5 ซม. 1 รูป                                                                                     
*หมายเหตุ* 
        ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
Back to the list