งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การจดทะเบียนหย่าตามกฏหมายไทย

หากต้องการจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน 2 คน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาจดทะเบียนหย่าอีกครั้ง หลังจากยื่นคำร้องประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. แบบสอบสวน สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 6. ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 7. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส
 8. หากมีบุตรด้วยกัน และบุตรมีสัญชาติไทย กรุณาเตรียมสูติบัตรบุตรมาด้วย
 9. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)
 10. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
 11. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารตามข้อ 3 - 5 มาด้วย


เอกสารของชาวต่างชาติ 


 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 2. สำหรับชาวญี่ปุ่น กรุณาเตรียมใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) 
  ซึ่งผ่านการรับรองโดย
  การทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 3 เดือน  
 3. สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) 
 4. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส
 5. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป                                                                                     
*หมายเหตุ* 
        ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
Back to the list