งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารที่จะนำมายื่นเพื่อขอให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร เพื่อนำไปยื่นประกอบที่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยนั้น จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับที่ต้องผ่านการลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หรือ โนตารี พับลิค หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น แล้วแต่กรณี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะกระทำการรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารดังกล่าวได้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบด้วยแล้ว

การยื่นคำร้องการรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆ

ยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อให้รับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารโดยกรอกคำร้องขอนิติกรณ์ตามแบบที่กำหนดต่อส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศไทย พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. เอกสารตัวจริงที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น วีธีการรับรองเอกสารผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/#sankoshiryo
    (เอกสารที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียวได้)
  2. สำเนาเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแล้ว 1 ชุด
  3. กรอกคำร้องขอรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
  4. ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ฉบับละ 2,000 เยน
  5. เวลาการยื่นเรื่องรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.45 นาฬิกา
  6. ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ ไม่นับวันยื่น (ไม่สามารถรับเอกสารคืนภายในวันที่ยื่น)
    เวลาการรับเอกสารคืน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.45 นาฬิกาBack to the list