งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การแจ้งตาย

การแจ้งตาย

หากต้องการแจ้งตายและขอมรณบัตรให้บุคคลสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


เอกสารของผู้ตาย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. บัตรประชาชนไทยฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
 5. หากผู้ตายเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
 6. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทย หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หากผู้ตายเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า หากไม่มีและผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น จะต้องนำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน พร้อมคำแปลภาษาไทยมาด้วย
 7. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 1 ชุด
 8. หนังสือรับรองการแจ้งตาย หรือชิโบโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น หรือกระทรวงยุติธรรม ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
 9. หนังสืออนุญาตเผาศพ ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารของผู้แจ้งตายคนไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. บัตรประชาชนไทยฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 1 ชุด

เอกสารของผู้แจ้งตายคนต่างชาติ

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด หรือใบขับขี่รถยนต์ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ผู้แจ้งตายคนญี่ปุ่น ต้องเตรียมทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮงฉบับจริง 1 ชุด ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
 4. หากผู้แจ้งตายไม่ใช่คนญี่ปุ่น ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 1 ชุด
Back to the list