งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

บุคคล สัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรสได้ที่สถานเอกอัคร ราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


เอกสารของคนไทย

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
 4. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
 5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสไทย 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 1 ชุด
 7. สำเนาโฉนดที่ดิน
 8. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำ 1 ชุด โดยระบุราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อขาย
  (หากไม่มี สามารถใช้สำเนาหนังสือประเมินราคาที่ดินที่ออกโดยสำนักงานที่ดินแทนได้)

เอกสารของคนญี่ปุ่น

 1. คำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 2. บันทึกถ้อยคำ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ 1 ชุด
 4. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮงฉบับจริง 1 ชุด

เอกสารของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น

 1. คำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 2. บันทึกถ้อยคำ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว 1 ชุด
Back to the list