งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

หากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย แต่มีความประสงค์จะดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่หน่วยงานราชการไทย เช่น
1. ขอคัดสำเนาเอกสารประจำตัวบุคคลต่างๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว สำเนาทะเบียนสมรสและหย่า
2. ขอหนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองความเป็นโสด หนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หนังสือรับรองสถานที่เกิด หนังสือรับรองประวัติการยื่นขอทำใบอนุญาตขับรถยนต์
3. ขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสและหย่า
4. กรณีบิดามารดาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และประสงค์ให้ผู้อื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย
5. ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน

สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนที่หน่วยงานราชการไทย


โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด (ขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง 3 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
6. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทยมาด้วย
7. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 1 ชุด
8. สำเนาบัตรประชาชนไทยและสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด
9. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการมอบอำนาจ

Back to the list