งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

 1. ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรส (คนอินโยเกนกุบิโชเมโช) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
 2. เมื่อได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรสแล้ว นำไปขอจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น
 3. ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนสมรสแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น
 4. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช)
 5. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ที่ประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) แล้ว ไปแปลเป็นภาษาไทย (สามารถดูตัวอย่างการแปลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

 1. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ที่ประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) แล้วพร้อมคำแปลภาษาไทย มาขอตราประทับรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  *** หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง ไม่ต้องยื่นคำร้องตามข้อ 7. - ข้อ 9. ***
 2. ขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เพื่อแจ้งสมรสที่อำเภอไทย)
 3. ขอทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (โดยคู่สมรสฝ่ายที่ไม่สามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อที่อำเภอไทยด้วยตนเองได้ ต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 4. ขอทำหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิงที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เฉพาะฝ่ายหญิงที่ถือสัญชาติไทย)

ขั้นตอนการแจ้งสมรสที่ประเทศไทย

 1. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย
 2. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 10. แล้วไปแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส (คร.22) ที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย
 3. ที่ว่าการอำเภอไทยออกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสไทย และแก้ไขคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย
 4. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

กรณีจดทะเบียนสมรสกับคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

 1. ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรส (คนอินโยเกนกุบิโชเมโช) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
 2. เมื่อได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรสแล้ว นำไปขอจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น
 3. ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) 1 ชุด จากอำเภอญี่ปุ่น (เพื่อยื่นประกอบการแจ้งสมรสที่อำเภอไทย)
 4. นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช)
 5. นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) ที่ประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) แล้วไปแปลเป็นภาษาไทย (สามารถดูตัวอย่างการแปลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

 1. นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) ที่ประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช)แล้วพร้อมคำแปลภาษาไทย มาขอตราประทับรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  *** หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง ไม่ต้องยื่นคำร้องตามข้อ 7. - ข้อ 9. ***
 2. ขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เพื่อแจ้งสมรสที่อำเภอไทย)
 3. ขอทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (โดยคู่สมรสฝ่ายที่ไม่สามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อที่อำเภอไทยด้วยตนเองได้ ต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 4. ขอทำหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิงที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เฉพาะฝ่ายหญิงที่ถือสัญชาติไทย)

ขั้นตอนการแจ้งสมรสที่ประเทศไทย

 1. นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วไปปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย
 2. นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 10. แล้วไปแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส (คร.22) ที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย
 3. ที่ว่าการอำเภอไทยออกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสไทย และแก้ไขคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย
 4. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย
  (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

หนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรส หรือคนอินโยเคนกุบิโชเมโช

หากที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นต้องการหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรส หรือคนอินโยเคนกุบิโชเมโช คู่สมรสทั้งสองฝ่ายสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


เอกสารของคนไทย

 1. คำร้องนิติกรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 3.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 4.  ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
 6. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน 
 7.  หากเคยจดทะเบียนหย่า ต้องเตรียมทะเบียนหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่ามาด้วย
 8.  หญิงไทยต้องจดทะเบียนหย่าแล้วไม่น้อยกว่า 100 วัน และหากหย่าไม่ถึง 310 วัน ต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดงด้วย ซึ่งต้องตรวจก่อนวันยื่นเรื่องไม่เกิน 1 วัน
 9. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)
 10.  รูปถ่ายสี 1 รูป (3×4 ซ.ม.)

เอกสารของคนญี่ปุ่น

 1. คำร้องนิติกรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง
 3. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮงฉบับจริง 1 ชุด ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน  
 4. หนังสือรับรองการทำงานออกโดยบริษัทตัวจริง 1 ชุด                                                                
        ผู้ที่ปลดเกษียณอายุการทำงาน ใช้สมุดบันทึกการรับเงินบำนาญตัวจริงและหนังสือรับรองการรับเงินบำนาญตัวจริง                                                                            
        ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ให้ยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจากเอกสารดังต่อไปนี้ 1) ใบสำคัญการจดทะเบียนการค้าตัวจริง 
        2) ใบอนุญาตประกอบกิจการตัวจริง 3) หนังสือรับรองการเสียภาษีออกโดยอำเภอญี่ปุ่น และหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชี
        ธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน                                      
      5. รูปถ่ายสี 1 รูป (3×4 ซ.ม.)

เอกสารของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น

 1. คำร้องนิติกรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 3. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรสภาษาอังกฤษ ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศนั้นๆ ไม่เกิน 3 เดือน
 4. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)                                                                                                              
      5. หนังสือรับรองการทำงานออกโดยบริษัทตัวจริง 1 ชุด                                                                      
        ผู้ที่ปลดเกษียณอายุการทำงาน ใช้สมุดบันทึกการรับเงินบำนาญตัวจริงและหนังสือรับรองการรับเงินบำนาญตัวจริง                                                                            
        ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ให้ยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจากเอกสารดังต่อไปนี้ 1) ใบสำคัญการจดทะเบียนการค้าตัวจริง 
        2) ใบอนุญาตประกอบกิจการตัวจริง 3) หนังสือรับรองการเสียภาษีออกโดยอำเภอญี่ปุ่น และหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชี
        ธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน 
    6. รูปถ่ายสี 1 รูป (3×4 ซ.ม.)     


การขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสที่ประเทศไทย

หลังจากจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว และต้องการขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสที่อำเภอไทย คู่สมรสทั้งสองฝ่ายสามารถกลับไปยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองที่ประเทศไทย แต่หากไม่สะดวกไปยื่นด้วยตนเอง สามารถขอทำหนังสือมอบอำนาจ บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง (กรณีฝ่ายหญิงถือสัญชาติไทย) และขอตราประทับรับรองในเอกสารแปลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


 1. คำร้องนิติกรณ์มอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 5 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
 5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
 6. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 1 ชุด
 7. หากสมรสกับคนญี่ปุ่น ต้องเตรียมทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮง ระบุเรื่องการสมรสฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน และคำแปลภาษาไทย พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
 8. หากสมรสกับคนไทยหรือคนต่าง ชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ต้องเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส หรือคนอินจุริโชเมโชฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการตางประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน และคำแปลภาษาไทย พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
 9. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่รถยนต์ของคู่สมรส 2 ชุด
 10. สำเนาบัตรประชาชนไทยและทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด

  ***กรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการกลับไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่อำเภอไทย โดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลด้วยได้ สามารถยื่นคำร้องขอทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล และขอตราประทับรับรองในเอกสารแปลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน แล้วจึงนำเอกสารดังกล่าวกลับไปดำเนินการต่อที่ประเทศไทย โดยเตรียมคำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ) และเอกสารตามข้อ 2. - ข้อ 9.


日本の市区町村役場での婚姻手続き


日本の方との婚姻の場合

日本の市区町村役場での婚姻手続きの流れ 

1. 在京タイ王国大使館で「婚姻要件具備証明書」の申請

2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

3. タイの市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある 「戸籍謄本」 1通を日本の市区町村役場から取り寄せる

4. 日本の外務省で「戸籍謄本」の認証を受ける

5. 外務省認証済みの「戸籍謄本」をタイ語に翻訳する 

タイ語翻訳文の例文は、在京タイ王国大使館ホームページを参照して下さい。) 


在京タイ王国大使館での婚姻手続きの流れ 

6. 外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受ける

*** 夫婦二人ともタイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の7番から9番の申請は必要ありません ***

7. 在京タイ王国大使館にて委任状の申請 (タイ市区役所にて婚姻手続きを行うため)

8. 在京タイ王国大使館にて姓名変更に関する同意書の申請 (夫婦二人ともタイに渡航し、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、 在京タイ王国大使館にて婚姻書類に署名していただく必要があります)

9. 在京タイ王国大使館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)


タイ王国での婚姻手続きの流れ 

10. 在京タイ王国大使館にて翻訳認証済みの「戸籍謄本」をタイ外務省で認証を受ける

11. タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者の住所登録のある タイの市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する

12. タイの市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」 の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行う

13. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する (本人がタイに帰国しない場合、在京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)


タイ国籍者あるいは日本国籍者以外の方との婚姻の場合

日本の市区町村役場での婚姻手続きの流れ 

1. 在京タイ王国大使館で「婚姻要件具備証明書」の申請

2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

3. タイの市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある 「婚姻受理証明書」 1通を日本の市区町村役場から取り寄せる

4. 日本の外務省で「婚姻受理証明書」の認証を受ける

5. 外務省認証済みの「婚姻受理証明書」をタイ語に翻訳する 

タイ語翻訳文の例文は、在京タイ王国大使館ホームページを参照して下さい。

在京タイ王国大使館での婚姻手続きの流れ 

6. 外務省認証済みの「婚姻受理証明書」とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受ける

*** 夫婦二人ともタイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の7番から9番の申請は必要ありません ***

7. 在京タイ王国大使館にて委任状の申請 (タイ市区役所にて婚姻手続きを行うため)

8. 在京タイ王国大使館にて姓名変更に関する同意書の申請 (夫婦二人ともタイに渡航し、 タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、 在京タイ王国大使館にて婚姻書類に署名していただく必要があります)

9. 在京タイ王国大使館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)


タイ王国での婚姻手続きの流れ 

10. 在京タイ王国大使館にて翻訳認証済みの「婚姻受理証明書」をタイ外務省で認証を受ける

11. タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者の住所登録のあるタイの市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する

12. タイの市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行う

13. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する (本人がタイに帰国しない場合、在京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)


婚姻要件具備証明書の申請

日本の法律に従い日本の区/市役所で婚姻届の手続きをする際は、婚姻要件具備証明書をタイ王国大使館に、婚姻する男性と女性が双方揃って申請する必要があります。その際それぞれ下記の書類を揃えて申請してください。


タイ国籍者の書類

1.戸籍申請書(戸籍申請書は在京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。)

2.パスポート原本 

3.国民身分証明書原本

4.タイ住居登録証原本

5.氏名変更証明書原本(氏名を変更したことがある場合)

6. タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)

 離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)

7.離婚証明書もしくは家族身分証明書(過去に離婚したことがある場合) 

8. 女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合で、離婚後100日以上310日未満の方は妊娠していないことを証明する診断書が必要となります。(診断書は書類申請日の当日もしくは前日に発行されたもの)

9. 在留カ-ド

10. 写真1枚(3×4cm)


日本国籍者の書類


1.戸籍申請書(戸籍申請書は在京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。)

2.パスポート原本もしくは運転免許証原本

3.戸籍謄本 1部(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)

***認証に関する問い合わせ先 外務省認証班 電話 03-3580-3311 内線2308、2855***

4.会社発行の在職証明書(原本) 1部。

 退職者の場合は、年金手帳原本と年金受給証明書原本

 自営業の方は、登記簿謄本原本、営業許可証 あるいは

 納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書と申請日より過去さかのぼって3ヶ月分の銀行残高証明書

5.写真1枚(3×4cm)

注意: 証明書の正確性を期すため、場合により追加書類が必要となります。


外国籍者(タイ、日本国籍以外)の書類

1.戸籍申請書(戸籍申請書は在京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。)

2.パスポート原本

3.英文の独身証明書又は婚姻用件具備証明書(母国の外務省又は在日大使館の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)

4.在留カード原本

5.会社発行の在職証明書(原本) 1部。

 退職者の場合は、年金手帳原本と年金受給証明書原本

 自営業の方は、登記簿謄本原本、営業許可証 あるいは

 納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書と申請日より過去さかのぼって3ヶ月分の銀行残高証明書

6.写真1枚(3×4cm)

注意: 証明書の正確性を期すため、場合により追加書類が必要となります。


タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申3


1. 戸籍申請書(戸籍申請書は在京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。)

2. パスポートの氏名欄コピー5部。

3. 国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー1部。

4.タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを1部。

5.氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部。

6. 在留カードのコピー1部。

7. 日本国籍の方と婚姻している場合は、婚姻事項の記載がある戸籍謄本原本とそのコピー1部。(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの。)また、タイ語翻訳文とそのコピー1部。

8. タイ国籍もしくは、日本国籍以外の外国籍の方と婚姻している場合は、婚姻受理証明書原本とそのコピー1部。(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの。)また、タイ語翻訳文とそのコピー1部。

9. 配偶者のパスポートもしくは、運転免許証コピー2部。

10. 受任者のタイ国民身分証明書コピー1部及びタイ住居登録証コピー1部。


***ただし、夫婦どちらか一方がタイへ渡航しタイ市区役所にて直接申請を希望し、もう一方はタイへ渡航しタイ市区役所にて姓名変更に関する同意書に署名できない場合、先に在京タイ王国大使館に姓名変更に関する同意書外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文の翻訳認証の申請が可能です。必要書類は、戸籍申請書 ( 戸籍申請書は在京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。もしくは、大使館に用意してあります。 ) と上記の必要書類2番から9番までです。その後、在京タイ王国大使館から発行された書類をタイ市区役所での「家族身分登録書(婚姻)」の手続きの際に使用ください。Back to the list