งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติไทย

หากต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน 2 คน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาจดทะเบียนสมรสอีกครั้งหลังจากยื่นคำร้องประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. บันทึกการสอบสวน (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวโหลดได้ที่นี่)
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง 
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง 
 6. ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
 7. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน 
 8. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทยมาด้วย และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหย่า จะต้องหย่าเกิน 310 วัน
 9. หากมีบุตรด้วยกัน กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรบุตรมาด้วย
 10. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) 
 11. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
 12. สำเนาบัตรประชาชนไทยของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด
 13. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารตามข้อ 3 - 5 มาด้วย

จดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างชาติ
(ที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)

การขอจดทะเบียนการสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวนั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. บันทึกการสอบสวน (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวโหลดได้ที่นี่)
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง 
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง 
 6. ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 7. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน 
 8. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทยมาด้วย และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหย่า จะต้องหย่าเกิน 310 วัน
 9. หากมีบุตรด้วยกัน กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรบุตรมาด้วย
 10. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)
 11. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป 
 12. สำเนาบัตรประชาชนไทยของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด
 13. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารตามข้อ 3 - 5 มาด้วย

เอกสารของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. บันทึกการสอบสวน สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง 
 4. หนังสือคุณสมบัติในการสมรสออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส และได้รับการรับรองจากสถานทูตของประเทศ คู่สมรสประจำประเทศญี่ปุ่น 1 ชุด
 5. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)
 6. ใบรับรองการทำงาน 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก โคโชนินยาคุบะ (Notary Public)
 7. ใบรับรองการเสียภาษี (1 ปี ย้อนหลัง) 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก โคโชนินยาคุบะ (Notary Public)
 8. ใบรับรองเงินเดือน (3 เดือนย้อนหลัง) 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก โคโชนินยาคุบะ (Notary Public)
 9. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูปBack to the list