งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

หากบิดามารดาไม่สามารถพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำ

หนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย

1. สำเนาหนังสือเดินทาง 3 ชุด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย 1 ชุด

5. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทย หรือ

ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมาด้วย 1 ชุด

6. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 1 ชุด


เอกสารของบิดาหรือมารดาชาวต่างชาติ

1. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ 3 ชุด


เอกสารบุตร

1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หากเคยทำหนังสือเดินทาง)

2. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย 1 ชุด


หมายเหตุ

1. หากประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจ กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ

ผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

2. ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมBack to the list