งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือรับรองสัญชาติไทย

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้   

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย 
1. คำร้องนิติกรณ์
2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
5. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
6. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 1 ชุด 

หมายเหตุ 
1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองการมีสัญชาติไทยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ               
2. ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมBack to the list