การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


ระบบภาษี

14/10/2009

Q.

ระบบภาษีในญี่ปุ่นมีลักษณะอย่างไร

A.

การจัดเก็บภาษีในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ภาษีแห่งชาติ ซึ่ง จัดเก็บโดยรัฐบาลกลาง (ภาษีจากรายได้ และภาษีบริโภค) และภาษีท้องถิ่น ซึ่ง จัดเก็บโดยรัฐบาลท้องถิ่น (ภาษีบุคคล ภาษีสิ่งก่อสร้าง ภาษีรถยนต์)


Q.

ภาษีที่ถูกหักไปจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติคือภาษีอะไร

A.

คือ ภาษีรายได้บุคคลที่จัดเก็บโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งพนักงานที่รับเงินเดือนจะถูก หักภาษีจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ส่วนที่คำนวณขาดหรือเกินของภาษีจะถูก ปรับให้เหมาะสมในปลายปี โดยอัตราการจัดเก็บจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะบุคคลว่าเป็นคนท้องถิ่นหรือคนต่างชาติ


Q.

คนไทยที่เข้ามาทำงานในญี่ปุ่น ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลด้วยหรือไม่

A.

ต้องเสียภาษี ถึงแม้ว่าจะทำงานเป็นรายวันก็ต้องเสียภาษี เนื่องจากบุคคลที่เข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่น จะถูกพิจารณาให้เป็นบุคคลท้องถิ่นทันทีที่เข้าประเทศ เว้นแต่ระยะเวลาการอยู่อาศัยรวมน้อยกว่า 1 ปี


Q.

หากถูกหักภาษีรายได้ไปเกินจำนวนในแต่ละปีภาษี จะสามารถขอคืนได้หรือไม่ ที่ใด

A.

ไม่ว่าจะมีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่า สามารถยื่นคำขอต่อหน่วยงานภาษีของญี่ปุ่น เพื่อขอ รับเงินภาษีส่วนที่จ่ายไว้เกินได้ โดยสามารถขอคืนภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับจากปีภาษีปัจจุบันเท่านั้น

ทั้งนี้ ยื่นขอคืนภาษีได้ที่สำนักงานภาษีเขต/อำเภอ ที่พำนักอาศัยอยู่ (ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกับสำนักงานเขต/อำเภอ)

นอกจากนี้ ยังยื่นขอได้ที่สำนักงานภาษีส่วนภูมิภาค โดยยื่นขอในช่วงใดก็ ได้ของปี แต่ควรหลีกเลี่ยงช่วงวันที่ 16 ก.พ.-15 มี.ค. ของปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มีผู้ไปยื่นขอปรับจ่ายภาษีเป็นจำนวนมาก จึงอาจไม่ได้รับความสะดวก หลังจากนั้นหน่วยงานญี่ปุ่นจะพิจารณาโอนเงินภาษีคืนให้โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

ขอแบบฟอร์มจากสำนักงานภาษี โดยใช้เอกสารประกอบคำขอคืนภาษี ได้แก่

  • หลักฐานแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยขอจากนายจ้าง
  • บัตรประจำตัวคนต่างชาติ
  • ชื่อและเลขที่บัญชีของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินคืนภาษี
  • ตราชื่อประทับของผู้ยื่นขอ

Q.

กรณีมีคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องเลี้ยงดู สามารถขอค่าลดหย่อน ภาษีคืน ได้หรือไม่

A.

ได้ โดยเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่ได้รับการประทับตรารับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ และต้องมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย คือ

  • หลักฐานแสดงตนของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ซึ่งต้องระบุ วันเดือน ปีเกิด และแสดงความสัมพันธ์ว่าเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ขอคืนภาษี เช่น เป็นภริยา บุตร บิดามารดา
  • หลักฐานการส่งเงินไปประเทศไทยเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูบุคคลในภาวะพึ่งพิง    พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินซึ่งต้องระบุวันเดือนปีเกิดและแสดง ความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวของผู้ขอคืนภาษี 

Q.

ในกรณีกลับประเทศไทยไปแล้ว หรือต้องกลับโดยด่วน ไม่สามารถยื่นขอคืนภาษีได้ด้วยตนเอง จะทำอย่างไร

A.

สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่อยู่ในญี่ปุ่นดำเนินการยื่นขอคืนภาษีแทนได้โดย รวบรวมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน พร้อมกับเขียนใบมอบอำนาจให้ผู้แทนจัดการขอคืนภาษี


Q.

หากไปยื่นขอคืนภาษีแล้วไม่ได้รับคืน เป็นเพราะสาเหตุใด

A.

หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้วแต่ไม่ได้รับภาษีคืน ท่านสมควรสอบถามกับนายจ้างให้แน่นอนว่า เงินที่ถูกหักเป็นภาษีรายได้ไว้ ได้นำส่งหน่วยงานภาษีของญี่ปุ่นอย่างถูกต้องครบถ้วน

Back to the list