หนังสือเดินทาง


กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย


สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย

กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง

  1. สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย
  2. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้)
  3. รูปถ่ายสี ขนาด 4x4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
  4. เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย

ทั้งนี้ สำหรับในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุและไม่มีบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศ ไทยมายืนยัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขอให้มารับหนังสือสำคัญประจำตัวหรือ C.I.ในอีก 3 วันทำการ
Back to the list