หนังสือเดินทาง


ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

คู่มือสำหรับประชาชน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ (กรณียื่นขอที่สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการกงสุล กระทรวง: กระทรวงการต่างประเทศ

 1. ชื่อกระบวนงาน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ
 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กรมการกงสุล
 3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
 5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
  • ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  • ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548
 6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
 7. พื้นที่ให้บริการ: ต่างประเทศ
 8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา-ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1 เดือน

สถานที่ให้บริการ Japan – ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

Royal Thai Embassy, 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku Tokyo 141-0021
(81 3) 5789 2433
(81 3) 5789 2428

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 11.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 14.30 น.


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548


1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

 1. 1.1 กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

  1. เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก
  2. เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 3 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหรือใบแจ้งความเฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหาย
  3. เอกสารยื่นประกอบ
     1) หนังสือเดินทางฉบับจริง 1 ชุด 2) บัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย 3) ใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือใบฐานะครอบครัวสมรสหรือหย่า 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) 4) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) 1 ชุด 5) แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด 6) Residence card (ไซริวการ์ด) 1 ชุด (หากมี)
 2.           
 3. 1.2 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
  เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง) ที่ยังมีอายุการใช้งาน หรือเอกสารยืนยันตัวลำดับที่ 2 สูติบัตร (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน) พร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 4 บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 5 บัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี) โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้องเว้นแต่เข้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.2.1- 1.2.3
 4. เอกสารยื่นประกอบ
 5. เอกสารของบุตร - 1) สำเนาสูติบัตร 1 ชุด 2) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน) 4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว) 5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตร) 1 ชุด
 6.      เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย - 1) สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย) 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 3) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1ชุด 4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตรของบุตร) 5) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า/ฐานะครอบครัวสมรส/หย่า 1 ชุด (หากสมรสหรือหย่า) 6) สำเนาบัตร Residence Card (ไซริวการ์ด) 1 ชุด (หากมี)
 7.      เอกสารของบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ - 1) สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่ายและหน้าที่มีลายมือชื่อ) หรือใบขับขี่รถยนต์ 1 ชุด
 8. หมายเหตุ ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
 9. * บิดามารดาและบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วนตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 10. 1.2.1 กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งสอง ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้
  ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ (เอกสารอื่น ๆ ลำดับที่ 1)

  ***เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ (เอกสารอื่น ๆ ลำดับที่ 2) จากอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยกรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศให้ผู้อื่น (ที่บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์ มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมฯ ข้างต้น พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 6)

  1.2.2 กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา
  มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียวพร้อมกับบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (เอกสารอื่น ๆ ลำดับที่ 3) และบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 4)

  1.2.3 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียว
  ในบันทึกการหย่า (เอกสารอื่น ๆลำดับที่ 4) สามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี (เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 4 หรือ 5) ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคำสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับคำสั่งศาลฯ (เอกสารอื่น ๆ ลำดับที่ 7) และบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจปกครองตามคำสั่งศาล (เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 6)

  หมายเหตุ :

  หากผู้มีอำนาจปกครองตามข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.3 ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้บุคคลดังกล่าวทำหนังสือให้ความยินยอมตามข้อ 1.2.1


2. การทำหนังสือเดินทางชั่วคราว การออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

การทำหนังสือเดินทางของพระภิกษุ สามเณร การบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement) และการรับเล่มหนังสือเดินทาง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ แต่ละแห่ง และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)

3. เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพิ่มเติม เช่น

 1. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 2. กรณีเอกสารที่นำมาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.2539
 3. ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามี ให้นำหลักฐานการหย่า และการจดทะเบียนสมรสมาแสดงด้วย

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน


ช่องทางการร้องเรียน

 1. ช่องทางการร้องเรียน กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
  ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  0 2981 7257
  0 2981 7256

 2. ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
  สายด่วน 1111
  www.1111.go.th

Back to the list