หนังสือเดินทาง


กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (กรณีเล่มเดิมสูญหาย) ค่าธรรมเนียม 9000 เยน

เอกสารยื่นประกอบ

 1. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี)
 3. บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด (ถ่ายสำเนาหน้าบ้านเลขที่และหน้าที่ระบุชื่อผู้ร้อง)
 4. สำเนา Residence card (ไซริวการ์ด) 1 ชุด (หากมี)
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) 1 ชุด
 6. สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ใบฐานะครอบครัวสมรสหรือหย่า 1 ชุด (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
 7. แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)

หมายเหตุ

กรุณาแต่งกายสุภาพ

 • ผู้ร้องต้องนำหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึกการเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น
 • ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน
 • ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
 • เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตร Residence card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
 • กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งที่ปลายทาง ในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะตีกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนั้น ผู้ร้องจำเป็นต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หนังสือสำคัญประจำตัวหรือ C.I.

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วน แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องยื่นคำร้องขอที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง เพื่อขอทำหนังสือสำคัญประจำตัวหรือซีไอ เพื่อใช้เป็นเอกสารเดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น

ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาหน้ารูปถ่าย และหน้าวีซ่า 1 ชุด (ถ้ามีวีซ่า)
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
 4. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
 5. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทยมาด้วย
 6. หากเป็นผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรมาด้วย
 7. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว 1 ชุด
 8. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้)
 9. รูปถ่ายสี ขนาด 4x4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
 10. เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย
 11. คำร้องขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย

กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง

 1. สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 2. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้)
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 4x4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
 4. เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย

ทั้งนี้ สำหรับในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุและไม่มีบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศ ไทยมายืนยัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขอให้มารับหนังสือสำคัญประจำตัวหรือ C.I.ในอีก 3 วันทำการ
Back to the list