Search

 
Found: 48

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น...
30/03/2018

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับประทานอาหารกลางวันกับประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย

... ของญี่ปุ่นจำนวนมากที่ให้ความสนใจในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในไทยและในอาเซียน ธนาคารกสิกรไทยจึงได้จัดทำ MOU เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัท SMEs ท้องถิ่นของญี่ปุ่นกับธนาคารท้องถิ่นของญี่ปุ่นมากกว่า ...
22/02/2016

นายกเทศมนตรีเมืองคะสะมะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โดยล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในโอกาสที่นาย Kusami รองนายกเทศมนตรีเมืองฯ เดินทางเยือนไทย ได้จัดทำความตกลง (MoU) ในการเสริมสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนช่างเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้ ...

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์กับ SMRJ

... โดยมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.) รวมถึงได้มีการลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเมื่อเดือน ส.ค. 45
SMRJ
05/09/2016

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างบริษัท Siam Biomass Product กับบริษัท Mitsui & Co. Ltd.

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวะมวล ระหว่างบริษัท Siam Biomass Product Ltd. โดยนายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ...
31/05/2018

การเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

... ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค ภายใต้ สวทช. และ ศ. Sukekatsu Usioda ผู้อำนวยการสถาบันวัสดุศาสตร์แห่งชาติ (NIMS) ของญี่ปุ่น ร่วมลงนาม MOU เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีระหว่างไทยกับ ญป. โดยมี ...
28/01/2015

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

... ได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อว่า Southeast Asia Bureau เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และในขณะเดียวกันได้ลงนาม MOU กับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยในเรื่อง Technology Census และการส่งเสริม SMEs ปัจจุบัน มีบริษัทของ จ.โททโทริ ...
10/11/2014

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์รอบด้านกับจังหวัดอาคิตะ

... ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงได้มีการลงนามใน MOU ความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ตามนโยบายการเผยแพร่วิทยาการด้านการศึกษาของจังหวัดฯ ...
03/08/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4 5
  relevance date