Search

 
Found: 3
Where: tags — อุตสาหกรรม [x]

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

... เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงาน Connecting the Trend of Thailand Food Industry to Business Opportunity ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวร่วมกับ Tokyo SME Support Center (TSSC) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงาน ...
04/02/2020

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... Bangkok (TIRI) ซึ่งได้ช่วยให้ SMEs ญี่ปุ่นในไทยเกิดความอุ่นใจและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ Tokyo SME Support Center และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนาม MOU ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558
16/01/2020

ประธานและ CEO Tokyo SME Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... เป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทั้งสองประเทศ และควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมา Tokyo SME Support Center ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ ...
17/01/2018
  relevance date