Search

 
Found: 3
Where: tags — กรมศิลปากร [x] กระทรวงวัฒนธรรม [x]

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha

... รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) นรม. นายกฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 พล.... ... ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว โดยงานดังกล่าวมีนางฉวีรัตน์ ...

พิธีเปิดนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู

... เมษายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "Thailand: Brilliant Land of the Buddha" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ...

งานแถลงข่าวนิทรรศการ Thailand : Brilliant Land of the Buddha

... ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ... ... งานนิทรรศการพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์คิวชู พิพิธภัณฑ์โตเกียว ...
  relevance date